TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 -2020

Thực hiện Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020; Các văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/8/2019, trường THPT Nghi Xuân tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020.