TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT